Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Problematyka PRAWA PRACY jest dziedziną wymagającą szczegółowej znajomości wielu przepisów.
Pełny zakres wiedzy można uzyskać uczestnicząc w 5-dniowym kompleksowym kursie, podczas którego problematyka prawa pracy zostanie przedstawiona szczegółowo z uwzględnieniem obowiązującej wykładni.

Pragniemy wyjść naprzeciw Państwa potrzebom i proponujemy pięciodniowy KURS: KADRY i PŁACE - prawo pracy, wynagrodzenia.

KADRY  I  PŁACE
- kurs dla pracowników działów kadr i płac
PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA

Termin: 11,12,13,14,19 września 2017r. godz. 9.30 (5 dni)

PROGRAM:

I.        PRAWO PRACY – podstawy prawa pracy

 1. Źródła prawa pracy w tym regulaminy po zmianach od 2017 r.
 2. Nowy katalog  umów o pracę i likwidacja umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
  charakter prawny umowy na zastępstwo.
 3. Dookreślenie specyfiki i nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny .
 4. Najnowsze regulacje dotyczące limitowania liczby i czasu umów na czas określony , nowy wzór umowy
  o pracę od 22.02.2016 r.
 5. Definicja wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia, jakie warunki należy spełnić aby rozwiązanie umowy
  o pracę było skuteczne, zmiany długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, nowe okresy na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę obowiązujące od 2017 r.
 6. Uprawnienie pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  w okresie wypowiedzenia.
 7. Jakie przepisy stosować do umów zawartych wcześniej lub trwających w dniu wejścia w życie zmian
  – przykłady.
 8. Zmiany zasad udzielania urlopu macierzyńskiego.
 9. Zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego.
 10. Nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego.

 

II.            DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 1. Znaczenie oświadczenia woli jako warunku niezbędnego do nawiązania stosunku pracy.
 2. Podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie i umową o dzieło.
 3. Nawiązanie stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy.
 4. Akta osobowe pracownika.
 5. Świadectwa pracy po zmianach od 2017 r.
 6. Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.
 7. LISTY PŁAC – zagadnienia ogólne pod  kątem  prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 8. Uprawnienia związane z rodzicielstwem po zmianach od 2016r.
 9. Ćwiczenia i konsultacje z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

III.        CZAS PRACY

 1. Wybrane pojęcia: praca zmianowa, wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania,
  okres rozliczeniowy czasu pracy.
 2. Systemy czasu pracy.
 3. Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego.
 4. Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 5. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 6. Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta.
 7. Dyżur. Podróże służbowe.
 8. Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy.
 9. Ewidencja czasu pracy: wymogi formalne, kiedy nie trzeba ewidencjonować czasu pracy, skutki braku ewidencji lub ewidencji nierzetelnej.

 

Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy  pracowników:

 

 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi,
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani),
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

 IV.        WYNAGRODZENIA

1.   Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika – orzecznictwo, stanowiska urzędowe.

2.   Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Kwota obowiązująca w 2017 r.
 • Jakie składniki należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r., w tym pojęcie wynagrodzeń osobowych,
 • Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2017 r.,
 • Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych.
 • Minimalne wynagrodzenie w przedłużonym okresie rozliczeniowym czasu pracy a system wynagradzania miesięcznego i godzinowego.
3.  Pojęcia premii regulaminowej, premii uznaniowej i nagrody – podstawowe różnice.
4.  Obowiązki związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej wynikające
z prawa pracy.
5.  Ochrona wynagrodzenia.
 • Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia za pracę.
 • Forma wypłaty wynagrodzenia oraz możliwość wypłaty do rąk osoby upoważnionej.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia, w tym obowiązki formalne pracodawcy oraz odsetki 
 • od nieterminowej wypłaty.
 • Potrącenia z wynagrodzenia – limity, kiedy potrzebna jest zgoda pracownika,
 • Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

6.      Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz jak rozumieć normalne wynagrodzenie,
 • Dodatek za pracę w porze nocnej,
 • Kiedy dodatek za pracę w porze nocnej i pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem?
 • Dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych
 • Dodatek wyrównawczy – komu przysługuje, ustalanie wysokości,
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy,
 • Sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
 • w okresie wypowiedzenia – nowe brzmienie art. 362 Kodeksu pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą 
  – zasady ustalania.
 • Odprawy: rentowa lub emerytalna, pośmiertna – ogólne zasady ustalania.
 • Koszty podróży służbowych – ogólne zasady rozliczania, możliwość dokonywania potrąceń z diet.
 • Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

7.     Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko pracownikom.

8.     Praktyczne przykłady obliczania różnych składników wynagrodzenia.

9.     Konsultacje.

 

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”

65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

tel/fax. (068) 324-35-90 

exandi@exandi.pl


Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 68 411 44 22
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 533 322 619
do góry