Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW! rewolucyjne zmiany przepisów od 1 stycznia 2018r. !
obowiązki PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW 

TERMIN: 15 lutego 2018r. godz. 10.00

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

Wysoki poziom wykładów gwarantuje wysokiej rangi specjalista – ekspert, praktyk z Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Pojęcie legalności zatrudnienia:

- potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę,

- zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umów                      cywilnoprawnych,

- zawiadomienie PUP przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
  lub pozarolniczej działalność.

2.      Fundusz Pracy:

-        zgłaszanie do ZUS wymaganych i prawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy,

-        opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,

-        terminowość opłacania składek na Fundusz Pracy.


3.      Zatrudnianie cudzoziemców:

-        cudzoziemcy, od których było wymagane zezwolenie na pracę, z uwzględnieniem zarówno cudzoziemców                   posiadających zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bądź zezwolenie na pobyt czasowy

-        cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę,

-        cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

-        cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym             wysokich kwalifikacji,

-        cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę - pracujących na podstawie oświadczenia               pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

-        cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę - posiadających ważną Kartę Polaka,

-        legalność pobytu na terytorium RP (uzyskanie od cudzoziemca przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu           uprawniającego do pobytu na terytorium RP i przechowywanie kopii tego dokumentu).

 

4.      Cudzoziemcy delegowani do pracy na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego mającego               siedzibę w państwie trzecim:

-       przestrzeganie minimalnych standardów Polskiego prawa pracy.

5.      Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

-        uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na               pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,

-        wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę 
         lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,

-        dopełnienie obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody w terminie 7 dni o niepodjęciu pracy przez                     cudzoziemca w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwaniu przez niego           pracy na okres przekraczający 3 miesiące lub zakończeniu pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływe
         okresu ważności zezwolenia na pracę,

-        dopełnienie obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody w terminie 7 dni o rozpoczęciu przez cudzoziemca           pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,

-        wskazanie osoby do reprezentowania pracodawcy zagranicznego,

-        udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6                 ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.

6.    Najnowsze stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców kierowców w transporcie międzynarodowym.

7.  Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

-        zmiany, które weszły w życie w 2016r.

-       Zmiany od 11.06.2017r. (zniesienie obowiązku posiadania wiz na pobyt krótkoterminowy                        obywatelom Ukrainy),

-       zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r. 

8.  Ćwiczenia na przykadach.

Praktyczne przykłady błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia.

9.      Konsultacje.

* Koszt udziału w seminarium  344 + 23%VAT

* Dla STAŁYCH KLIENTÓW EXANDI  327 + 23%VAT

▲ Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

! OŚWIADCZENIE DO POBRANIA ze strony internetowej: www.exandi.pl

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.exandi.pl :

  • pocztą na adres:     Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI

                               65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

  • faxem:                     (068) 324-35-90
  • skan e-mailem:      exandi@exandi.pl

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 68 411 44 22
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 533 322 619
do góry