Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Problematyka PRAWA PRACY jest dziedziną wymagającą szczegółowej znajomości wielu przepisów.
Pełny zakres wiedzy można uzyskać uczestnicząc w 5-dniowym kompleksowym kursie, podczas którego problematyka prawa pracy zostanie przedstawiona szczegółowo z uwzględnieniem obowiązującej wykładni.

Pragniemy wyjść naprzeciw Państwa potrzebom i proponujemy pięciodniowy KURS: KADRY i PŁACE - prawo pracy, wynagrodzenia.

KADRY  I  PŁACE
- kurs dla pracowników działów kadr i płac
PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA

Termin: 12, 13, 17, 18, 20 września 2018r.  godz. 9:30 (5 dni)

 

PROGRAM KURSU

I. PRAWO PRACY - aktualny stan prawny, najnowsze oraz projektowane zmiany.

 II. DOKUMENTACJA KADROWA

 1. Znaczenie oświadczenia woli jako warunku niezbędnego do nawiązania stosunku pracy.
 2. Podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie i umową o dzieło.
 3. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
 4. USTANIE STOSUNKU PRACY.
 5. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKA - Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - Zmiany od 2018 r. i od stycznia 2019 r
 6. Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.
 7. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z CZASEM PRACY.
 8. CZAS PRACY – Wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 9. LISTY PŁAC. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
 10. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM PO ZMIANACH OD 2016 R. (Wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych).
 11. Ćwiczenia i konsultacje z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 12. Konsultacje.

III.        CZAS PRACY

 

 1. Wybrane pojęcia: praca zmianowa, wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania,
  okres rozliczeniowy czasu pracy.
 2. Systemy czasu pracy.
 3. Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego.
 4. Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 5. Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 6. Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta.
 7. Dyżur. Podróże służbowe.
 8. Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy.
 9. Ewidencja czasu pracy: wymogi formalne, kiedy nie trzeba ewidencjonować czasu pracy, skutki braku ewidencji
  lub ewidencji nierzetelnej.

 

Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy  pracowników:

 

 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi,
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani),
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

 

IV.        WYNAGRODZENIA

 

1.   Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika – orzecznictwo, stanowiska urzędowe.

2.   Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Kwota obowiązująca w 2017 r. i 2018r.
 • Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców w 2018 r.
 • Jakie składniki należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r., w tym pojęcie wynagrodzeń osobowych,
 • Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2017 r.,
 • Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w 2018 r.
 • Minimalne wynagrodzenie w przedłużonym okresie rozliczeniowym czasu pracy a system wynagradzania miesięcznego i godzinowego.

3.  Pojęcia premii regulaminowej, premii uznaniowej i nagrody – podstawowe różnice.

4.  Obowiązki związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej wynikającez prawa pracy.

5.  Ochrona wynagrodzenia.

 • Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia za pracę.
 • Forma wypłaty wynagrodzenia oraz możliwość wypłaty do rąk osoby upoważnionej.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia, w tym obowiązki formalne pracodawcy oraz odsetki 
 • od nieterminowej wypłaty.
 • Potrącenia z wynagrodzenia – nowe limity obowiązujące w 2018 r., kiedy potrzebna jest zgoda pracownika,
 • Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 05.09.2017 r.

6.      Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz jak rozumieć normalne wynagrodzenie,
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – nowe stawki od 2018 r.,
 • Kiedy dodatek za pracę w porze nocnej i pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem?
 • Dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych
 • Dodatek wyrównawczy – komu przysługuje, ustalanie wysokości,
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy,
 • Sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – nowe brzmienie art. 362 Kodeksu pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zmiany od 2018 r.
 • Wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – zasady ustalania.
 • Odprawy: rentowa lub emerytalna, pośmiertna – ogólne zasady ustalania.
 • Koszty podróży służbowych – ogólne zasady rozliczania, możliwość dokonywania potrąceń z diet, wysokość ryczałtu za nocleg w podróży służbowej według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

7.     Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko pracownikom.

8.     Praktyczne przykłady obliczania różnych składników wynagrodzenia.

9.     Konsultacje.

 

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”

65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

tel/fax. (068) 324-35-90 

exandi@exandi.pl


Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry