Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW!  Najnowsze zmiany !
obowiązki PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW 

TERMIN: 11 grudnia 2018r. godz. 10.00

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

Wysoki poziom wykładów gwarantuje wysokiej rangi specjalista – ekspert, praktyk z Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Zatrudnianie cudzoziemców:

 • pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • organy uprawnione do kontroli,
 • nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,
 • cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 • jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • przedłużanie pobytu cudzoziemca,
 • praca w przedłużonym pobycie,
 • przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie 
 • umów cywilnoprawnych,
 • opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,
 • zakres i metodyka prowadzonych kontroli.

2.      Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,
 • wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,
 • przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,
 • udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6 ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,
 • wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
 • nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia,
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę.

 

3.      Cudzoziemcy delegowani do pracy na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego mającego siedzibę w państwie trzecim:

 • przestrzeganie minimalnych standardów Polskiego prawa pracy,
 • obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie bhp,
 • obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP,
 • stosowanie przepisów ustawy do pracownika skierowanego do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim,
 • przepisy karne.

 4.    Najnowsze stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców kierowców w transporcie międzynarodowym.

 5.    Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

 • zmiany, które weszły w życie w 2016r.
 • Zmiany od 11.06.2017r. (zniesienie obowiązku posiadania wiz na pobyt 
 • krótkoterminowy obywatelom Ukrainy)zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r. 

 6.    Ćwiczenia na przykładach.

Praktyczne przykłady błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia.

7.      Konsultacje.

 

* Koszt udziału w seminarium  344 + 23%VAT

* Dla STAŁYCH KLIENTÓW EXANDI  327 + 23%VAT

▲ Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

! OŚWIADCZENIE DO POBRANIA ze strony internetowej: www.exandi.pl

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.exandi.pl :

 • pocztą na adres:     Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI

                               65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

 • faxem:                     (068) 324-35-90
 • skan e-mailem:      exandi@exandi.pl

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry