Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

 

NOWELIZACJA PRAWA PRACY 2019

→ Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji - zmiany od 2019 r. 

→ Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej - zmiany od 01.2019r.


TERMIN:  23 października 2019r.  godz. 9:30

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przedstawienie funkcji tworzenia regulaminów w zakładzie pracy oraz zasad sporządzania i korygowania świadectw pracy, a także przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy na temat zmian w prawie pracy, które weszły w życie w ostatnim czasie oraz omówienie planowanych  zmian w prawie pracy. Wykład problemowy, analiza przykładowych regulaminów i dokumentów z działu kadr i płac, rozwiązywanie problemów praktycznych. Szkolenie przygotowane jest w oparciu o aktualny stan prawny, projekty rozporządzenia MRPiPS, literaturę przedmiotu, orzecznictwo sądowe, stanowiska PIP i MRPiPS.

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu  prawa pracy, osób pracujących w dziale kadr  jak i doświadczonych praktyków, pracodawców, osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych.

WYKŁADOWCA:

prawnik, praktyk z Państwowej Inspekcji Pracy, magister prawa Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Od 10 lat zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze na stanowisku specjalisty w sekcji prawnej, gdzie zajmuje się głównie poradnictwem prawnym na rzecz inspektorów pracy
i osób trzecich, a także uczestniczy w kontrolach stanu praworządności w stosunkach pracy. Zaangażowany
w popularyzację problematyki prawa pracy w mediach lokalnych oraz na łamach miesięcznika „Inspektor Pracy”. Prowadził zajęcia dla studentów z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim,
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie i w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej
w Żarach oraz dla pracowników działu kadr i pracodawców w ramach studiów podyplomowych „Kadry i płace w prawie i praktyce” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 9 lat prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy dla kadry merytorycznej, partnerów społecznych (tj. związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, służb bhp) oraz uczestników programów prewencyjnych. Zaangażowany w realizację programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” i kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy”.

 

PROGRAM SEMINARIUM:

 1. Zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie 07.09.2019r. Stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Przyznanie dodatkowych uprawnień pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 11.12.2018r. Zmiany w dochodzeniu roszczeń z tytułu mobbingu. Wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy
  z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania w tej sprawie do sądu. Dodanie regulacji przyznającej pracownikowi prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy oraz z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Nowe wykroczenie
  w Kodeksie pracy. Dostosowanie brzmienia przepisu dotyczącego przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy do orzecznictwa sądowego.
 2. Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 2019r. (ograniczenia obowiązku przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych; poszerzenie możliwości pełnienia zadań służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników; zmiany w rozporządzeniach: w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz profilaktycznych posiłków i napojów).
 3. Ochrona danych osobowych w miejscu pracy na nowych zasadach. Zmiany w Kodeksie pracy od 04.05.2019r. Zmiana zakresu zbierania danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia. Doprecyzowanie zasad zbierania danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stanowisko UODO dotyczące zbierania danych osobowych na rzecz ZFŚS. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu jego nietrzeźwości w kontekście wyroku SN z dnia 4.12.2018r. Czy pracodawca może samodzielnie prowadzić kontrolę stanu trzeźwości pracowników, w tym kontrolę wyrywkową? (stanowisko UODO z dnia 27.06.2019r.).
 4. Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zmiany w Kodeksie pracy. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Jak długo należy przechowywać dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych?
 5. Akta osobowe pracowników w 2019r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10.12.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.
 6. Szczegółowe omówienie wybranych stanowisk MRPiPS dotyczących dokumentacji pracowniczej (m.in.
  w sprawie: przechowywania dokumentacji pracowniczej, formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, kiedy należy założyć odrębną teczkę akt osobowych mimo kontynuacji zatrudnienia?
 7. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019r.
 8. Zmiana przepisów Kodeksu pracy dotyczących śmierci pracodawcy (sytuacja prawna pracowników w takiej sytuacji). Ustawa z dnia 5.07.2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 9. Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika. Definicje. Podstawy i zasady stosowania monitoringu wizyjnego. Monitoring poczty elektronicznej pracownika. Monitorowanie przy użyciu urządzeń lokalizacyjnych GPS. Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia za pracę – konsekwencje. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika – tajemnica pracownika czy pracodawcy? Czy można wykorzystać w sądzie rozmowę z pracodawcą nagraną bez jego wiedzy?
 10. ŚWIADECTWA PRACY. Zmiany, które weszły w życie  29.06.2019r.
 11. Pracownicze plany kapitałowe. Ogólne omówienie tematu, z uwzględnieniem zadań PIP.
 12. Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.
 13. Konsultacje.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem:                   (068) 324-35-90
skan e-mailem:       

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry