Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

 

NOWELIZACJA PRAWA PRACY 2019

→ Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji - zmiany od 2019 r. 

→ Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej - zmiany od 01.2019r.


TERMIN:  5 marca 2019r.  godz. 10:00

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przedstawienie funkcji tworzenia regulaminów w zakładzie pracy oraz zasad sporządzania i korygowania świadectw pracy, a także przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy na temat zmian w prawie pracy, które weszły w życie w ostatnim czasie oraz omówienie planowanych  zmian w prawie pracy. Wykład problemowy, analiza przykładowych regulaminów i dokumentów z działu kadr i płac, rozwiązywanie problemów praktycznych. Szkolenie przygotowane jest w oparciu o aktualny stan prawny, projekty rozporządzenia MRPiPS, literaturę przedmiotu, orzecznictwo sądowe, stanowiska PIP i MRPiPS.

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu  prawa pracy, osób pracujących w dziale kadr  jak i doświadczonych praktyków, pracodawców, osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych.

WYKŁADOWCA:

prawnik, praktyk z Państwowej Inspekcji Pracy magister prawa Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 9 lat zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze na stanowisku specjalisty w sekcji prawnej, gdzie zajmuje się głównie poradnictwem prawnym na rzecz inspektorów pracy i osób trzecich, a także uczestniczy w kontrolach stanu praworządności w stosunkach pracy. Zaangażowany w popularyzację problematyki prawa pracy w mediach lokalnych oraz na łamach miesięcznika „Inspektor Pracy”. Prowadził zajęcia dla studentów z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie i w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach oraz dla pracowników działu kadr i pracodawców w ramach studiów podyplomowych „Kadry i płace w prawie i praktyce” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 8 lat prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy dla kadry merytorycznej, partnerów społecznych (tj. związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, służb bhp) oraz uczestników programów prewencyjnych. Zaangażowany w realizację programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” i kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Program szkolenia:

 • Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe.

 • Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej(Ustawa  z dnia 10.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  - Dz. U. z 2018r., poz. 357). 
 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Zmiany w Kodeksie pracy. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi. Ponowne zatrudnienie a konieczność sporządzenia nowych akt osobowych pracownika. 

 • Akta osobowe pracowników w 2019r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 20.10.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe. 

 • Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019r.Przepisy przejściowe.

 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poszukiwanie pracy. Proces rekrutacyjny. Okres zatrudnienia. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 w zakresie dotyczącym zmian w Kodeksie pracy.

 • Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika. Definicje. Podstawy i zasady stosowania monitoringu wizyjnego. Monitoring poczty elektronicznej pracownika. Monitorowanie przy użyciu urządzeń lokalizacyjnych GPS. Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia za pracę – konsekwencje. Czy można wykorzystać w sądzie rozmowę z pracodawcą nagraną bez jego wiedzy? Mobbing (definicja, przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, Polityka Antymobbingowa, dochodzenie roszczeń), Zasada równego traktowania, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu (dyskryminacja pośrednia, bezpośrednia, prawo do jednakowego wynagrodzenia, uprawnienia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania).

 • Charakter prawny Regulaminu pracy oraz Regulaminu Wynagradzania. Obowiązek tworzenia regulaminów przez pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, Dobrowolność ustalania regulaminów. Kiedy wniosek zakładowej organizacji związkowej skutkuje koniecznością wprowadzenia regulaminu? Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania.  Treść Regulaminów. 

 • Zmiany dotyczące zawierania umów terminowych: Rodzaje umów o pracę.  Zasady zawierania umów na okres próbny z tym samym pracownikiem.  Nowe zasady zawierania umów na czas określony. Limity zatrudnienia terminowego. Dopuszczalność zawierania dłuższych umów na czas określony i wymogi formalne umów. Zmiany w okresach wypowiadania umów terminowych. Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowy wzór umowy o pracę. Przykłady zapisów stosowanych w treści umów o pracę na czas określony zawieranych z obiektywnych przyczyn. Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Przepisy przejściowe. Stanowiska MRPiPS. Stanowiska PIP.

 • ŚWIADECTWA PRACY. Zasady wydawania i wypełniania.
  a)       Zasady wystawiania świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r.Analiza nowego wzoru świadectwa pracy (z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od 01.06.2017r.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016r. w sprawie świadectwa pracy. Szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy. Uzupełnienie katalogu informacji zamieszczanych w świadectwie pracy (np.podawanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego zwolnienia od pracy na dziecko w formie godzinowej; określanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego).

  b)      Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia.
  Sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownika. Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę bez wniosku pracownika. Wystąpienie z żądaniem sprostowania do sądu pracy.  Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę.
 • Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

 • Konsultacje.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem:                   (068) 324-35-90
skan e-mailem:       

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 533 322 619
do góry