Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Statut OPZL

Statut Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej uchwalony przez Zebranie Ogólne Członków Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w dniu 02 czerwca 2017  r.

 

Rozdział 1: Nazwa organizacji, siedziba i terytorialny zakres działania

§ 1

 1. Organizacja pracodawców, zwana dalej Organizacją lub w skrócie OPZL, nosi nazwę Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
 2. Organizacja jest związkiem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców /Dz. U. Nr 55, poz. 235/.

§ 2

 1. Terytorialny zakres działania Organizacji obejmuje obszar województwa lubuskiego i sąsiednich.
 2. Siedzibą Organizacji jest miasto Zielona Góra.
 3. Organizacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie województwa lubuskiego i sąsiednich.

§ 3

 1. Organizacja może przystępować do federacji oraz konfederacji pracodawców, a także do międzynarodowych organizacji pracodawców.
 2. OPZL jest członkiem Konfederacji Lewiatan z siedzibą w Warszawie.
 3. OPZL jest Organizacją samorządną i niezależną. Może więc przystępować do centralnych i wojewódzkich struktur samorządu gospodarczego przedsiębiorców, a także różnych celowych związków sieciowych, krajowych i zagranicznych.

Rozdział 2: Cele i zadania organizacji, sposoby i formy ich realizacji oraz fundacji

§ 4

 1. Podstawowym celem i zadaniem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań pracodawców.
 2. Zadania te Organizacja realizuje w szczególności przez następujące sposoby i formy działania:

  a) prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego,
  b) prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
  c) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej dla pracodawców i instytucji rynku pracy,
  d) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii, organizacji oraz innych nauk związanych z działalnością gospodarczą,
  e) prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
  f) opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, zagadnień finansowych i stosunku pracy oraz występowanie do uprawnionych organów z projektami inicjatywy ustawodawczej,
  g) prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji działań statutowych; w razie podejmowania działalności Zarząd uprawniony jest do określenia jej przedmiotu oraz zobowiązany jest do zgłoszenia tej okoliczności odpowiednim władzom,
  h) prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,
  i) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  j) promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce.
  k) prowadzenie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
  l) współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
  m) prowadzenia działań na rzecz gospodarczego i społecznego rozwoju regionu.

 3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizację służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 4. OPZL może dla realizacji swych zadań tworzyć specjalne agendy, rady i zespoły funkcjonujące wg odrębnie zatwierdzonych przez Zarząd reguł.

Rozdział 3: Członkowie, ich prawa i obowiązki oraz sposób nabycia i utraty członkostwa

§ 5

 1. Członkiem Organizacji może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zatrudnia pracowników.
 2. Prawa i obowiązki członka, będącego osobą prawną, wykonuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Czynne i bierne prawo wyborcze wykonuje umocowany pełnomocnik. Cofnięcie umocowania jest równoznaczne z odwołaniem z pełnionej w Organizacji funkcji.
 3. Członek musi mieć siedzibę lub zakład na terenie działania Organizacji.

 § 6

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Organizacji na pisemny wniosek kandydata.
 2. W razie odmowy przyjęcia, kandydatowi przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków Organizacji. Odwołanie wnosi w formie pisemnej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu Organizacji. Kandydat nabywa członkostwo Organizacji z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu.
 3. Procedura określona w ust. 2 znajduje zastosowanie w przypadku wykluczenia oraz wykreślenia członka Organizacji w oparciu o wniosek Zarządu Organizacji.

 § 7

 1. Członkowie Organizacji mają prawo do:
  a) uczestniczenia w pracach Organizacji i jego organach,
  b) korzystania ze wsparcia Organizacji we wszelkich sprawach należących do zakresu jej działalności.
 2. Każdy z członków może zwrócić się z wnioskiem do Zebrania Ogólnego Członków w sprawie podjęcia uchwały regulującej wykonywanie tego prawa.
 3. Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Organizacji.

 § 8

Członkowie Organizacji są obowiązani:
a) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Organizacji,
b) niezwłocznie powiadamiać Biuro Organizacji o zmianie danych adresowych i organizacyjnych firmy,
c) opłacać terminowo składki, w wysokości ustalonej uchwałą właściwych władz Organizacji,
d) wspierać Organizację w wykonywaniu zadań statutowych i aktywnie uczestniczyć w życiu Organizacji.
Przepis § 7 ust.2 stosuje się odpowiednio.

 § 9

Członkostwo w Organizacji ustaje w przypadku:
a) wypowiedzenia członkostwa, ze skutkiem na koniec kwartału,
b) wykreślenia członka przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia z Organizacji w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał Organizacji; wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu,
d) zgonu osoby fizycznej,
e) utraty osobowości prawnej,
f) likwidacji jednostki organizacyjnej,
g) rozwiązania Organizacji.


Rozdział 4: Władze organizacji

 § 10

 1. Władzami Organizacji są: 
  a) Zebranie Ogólne Członków Organizacji, 
  b) Zarząd Organizacji, 
  c) Komisja Rewizyjna Organizacji,
 2. Kadencja władz Organizacji trwa 3 lata.

§ 11

 1. Wybory do władz Organizacji odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów na Zebraniu Ogólnym Członków.
 2. Wybory odbywają się zwykłą większością głosów, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego Organizacji, który  dokonywany jest bezwzględną większością głosów.
 3. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 2, wybory mogą się odbyć w drugim terminie po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 12

 1. Kolegialne władze Organizacji wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
 2. Uchwały władz Organizacji podejmowane w sprawach należących do ich zakresu działania są wiążące dla władz niższego stopnia oraz członków Organizacji.
 3. Uchwały sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu podlegają uchyleniu przez właściwe władze wyższego stopnia.
 4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.

§ 13

 1. Każdemu członkowi Organizacji przysługuje jeden głos.
 2. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa innej osobie. Członek obecny nie może reprezentować więcej niż 1 członka nieobecnego.

§ 14

 1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Organizacji.
 2. Posiedzenia Zebrania Ogólnego Członków Organizacji odbywają się raz w roku.
 3. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Przewodniczącego Organizacji.
 4. Przewodniczący Organizacji powiadamia o terminie, miejscu, propozycji porządku obrad oraz , wszystkich członków w każdy skuteczny sposób, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 5. Zebranie Ogólne jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w II terminie po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania Organizacji.

§ 15

 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Organizacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Organizacji po podjęciu uchwały przez Zarząd Organizacji z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Zarząd Organizacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/5 członków Organizacji zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Organizacji w terminie 6 tygodni od wpłynięcia wniosku przy zachowaniu terminów powiadomienia członków określonych w § 14 ust.4.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 16

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy: 
a) uchwalanie programu działania Organizacji oraz regulaminu Zebrania Ogólnego Członków, 
b) wybór Przewodniczącego Organizacji oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie statutu i jego zmian, 
d) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, 
e) określenie zasad korzystania przez członków z funduszu ryzyka, 
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) udzielanie absolutorium Zarządowi,
h) zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawie przystąpienia do federacji lub konfederacji związków pracodawców, a tak-że do międzynarodowych organizacji pracodawców,
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Organizacji i przeznaczenia jej majątku.

§ 17

Przewodniczący Organizacji kieruje działalnością Organizacji, reprezentuje w imieniu Zarządu Organizację na zewnątrz oraz przewodniczy Zarządowi Organizacji. Wiceprzewodniczący Organizacji zastępują Przewodniczącego Organizacji oraz kierują powierzonymi dziedzinami pracy.

§ 18

 1. W skład Zarządu Organizacji wchodzą:
  a) Przewodniczący Organizacji, 
  b) Członkowie Zarządu wybrani przez Zebranie Ogólne Członków w liczbie od 4 do 16 ustalonej przez Zebranie Ogólne.
 2. Zarząd Organizacji może dokooptować do trzech Członków Zarządu większością głosów z zastrzeżeniem nieprzekroczenia liczby Członków Zarządu określonej przez Zebranie Ogólne Członków.
 3. Pełnienie funkcji członka Zarządu wygasa wskutek:
  a) rezygnacji własnej,
  b) zgonu,
  c) ustania członkostwa firmy w Organizacji,
  d) ustania prawa do reprezentowania firmy.

  Przepisy § 5 ust. 2 oraz § 9 stosuje się odpowiednio

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego Organizacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
 3. Zarząd powinien uchwalić regulamin pracy Zarządu.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków, 
b) wybór 1-3 wiceprzewodniczących oraz skarbnika i sekretarza Organizacji, 
c) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania, występowania i wykluczania członków do/z Organizacji oraz prowadzenie ewidencji członków, 
d) zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Organizacji (w sprawach pilnych dopuszcza się przyjęcie uchwały w trybie korespondencyjnym bądź elektronicznym),
e) uchwalanie budżetu Organizacji, 
f) prowadzenie bieżących spraw Organizacji, 
g) zarządzanie zasobami Organizacji, 
h) prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy, 
i) delegowanie przedstawicieli Organizacji do instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych, 
j) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Organizacji, 
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do federacji lub konfederacji pracodawców, a także do międzynaro-dowych organizacji pracodawców,
l) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania roboczych grup specjalistycznych oraz sekcji branżowych Organizacji,
m) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu,
n) przedkładanie Zebraniu Ogólnemu Członków sprawozdań z działalności Organizacji, 
o) zwoływanie Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Organizacji, 
p) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz,
q) rozpatrywanie wniosków złożonych do Zarządu
r) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań dyrektora Biura.
s) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.

§ 21

 1. Do składania w imieniu Organizacji oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym upoważniony jest Przewodniczący Organizacji lub wskazany przez niego inny członek Zarządu lub dyrektor Biura.
 2. Zobowiązanie lub rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 40.000 złotych wymaga łącznego działania dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i dyrektora Biura łącznie.

§ 22

 1. Dyrektor Biura kieruje pracą Biura w ramach określonych przez Zarząd i zgodnie ze statutem oraz uchwałami innych organów Organizacji.
 2. Dyrektor Biura działa na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Zarząd.
 3. Dyrektor Biura jest uprawniony do samodzielnego nawiązywania, rozwiązywania i kształtowania treści stosunków pracy z pracownikami Biura.
 4. Dyrektor Biura ma prawo brać udział w posiedzeniach organów Organizacji z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków.
 5. Dyrektor Biura odpowiada za wykonywanie zadań związanych z posiadanymi przez OPZL certyfikatami oraz zawartymi kontraktami.
 6. Dyrektor Biura przygotowuje okresowe sprawozdania z bieżącej działalności i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Organizacji.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji i co najmniej raz do roku bada całokształt działalności Organizacji z uwzględnieniem działalności finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zebranie Ogólne Członków. Postanowienia § 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Kadencja Komisji trwa 3 lata, przy czym nie może ona zakończyć się przed corocznym Zebraniem Ogólnym Członków.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Komisja może uchwalić regulamin pracy Komisji.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Ogólnemu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i występuje z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Organizacji.
 3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w trakcie kadencji.

§ 25

 1. W celu realizacji zadań Organizacji Zarząd może podjąć uchwałę o powołaniu roboczych grup specjalistycznych (zespołów stałych i komisji doraźnych).
 2. Kierownictwo grupy obejmuje wybrany przez nią członek.

§ 26

 1. Zarząd Organizacji może powoływać sekcje branżowe Organizacji zrzeszające na zasadzie dobrowolności członków Organizacji.
 2. W uchwale o powołaniu sekcji Zarząd wyznacza jej przewodniczącego.

Rozdział 5: Majątek organizacji i jego przeznaczenie w razie likwidacji

§ 27

 1. Majątek Organizacji powstaje ze: 
  a) składek członkowskich, 
  b) spadków, darowizn, zapisów i dotacji,
  c) z własnej działalności gospodarczej i dochodów z majątku Organizacji,
  d) dochodów kapitałowych z przedsięwzięć gospodarczych i spółek prawa handlowego.
 2. Zasady gospodarki finansowej Organizacji określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd.

§ 28

 1. Organizacja tworzy fundusz ryzyka przeznaczony na pokrycie kosztów wynikających z prowadzenia przez pracodawców sporów zbiorowych pracy.
 2. O wykorzystaniu środków funduszu ryzyka decyduje Zarząd większością 2/3 głosów, kierując się zasadami określonymi w uchwale Zgromadzenia Ogólnego.

Rozdział 6: Postanowienia końcowe

§ 29

Statut i jego zmiany uchwalane są przez Zebranie Ogólne Członków Organizacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 30

 1. Uchwała o rozwiązaniu Organizacji, połączeniu z inną organizacją oraz o przeznaczeniu jego majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej podejmuje Zebranie Ogólne Członków Organizacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przepis §11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 wskazuje cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Organizacji. W braku takiego wskazania majątek Organizacji przechodzi na rzecz miasta Zielonej Góry.

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry