Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Aktualności

powiększ

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przygotował wydanie specjalne opracowania.

RAPORT SYTUACJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w okresie pandemii COVID – 19
(wydanie specjalne - marzec 2020)

W pliku PDF poniżej pełna treść informacji prasowej wraz graficzną prezentacją danych.

Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie lubuskim w marcu br. kształtowała się pod wpływem szybkiego rozwoju epidemii COVID-19 oraz rozwiązań wprowadzanych w całym kraju w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Powszechne obostrzenia dotyczące m.in. działalności punktów handlowych i usługowych, szkół i instytucji publicznych oraz przemieszczania się osób zaczęły z różnym nasileniem wpływać na życie społeczne i gospodarcze regionu. W rezultacie w wielu obszarach w marcu br. odnotowano negatywne zmiany, znacznie różniące się od tendencji obserwowanych w poprzednich miesiącach.

PODMIOTY GOSPODARKI NARDOWEJ W REJESTRZE REGON

Według stanu na koniec marca w rejestrze REGON województwa lubuskiego wpisanych było 117,8 tys. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 0,2% więcej niż na koniec lutego br.

W marcu br. do rejestru REGON wpisanych zostało 639 nowych podmiotów, tj. o 20,9 % mniej niż w poprzednim miesiącu.

W układzie przestrzennym największy spadek liczby nowo zrejestrowanych podmiotów w odniesieniu poprzedniego miesiąca wystąpił w powiatach: żarskim (o 40,0%), gorzowskim (o 34,4 %) oraz mieście na prawach powiatu Zielona Góra (o 31,6%).

Wzrost wystąpił jedynie w powiecie sulęcińskim (o 35,9%) oraz słubickim (35,9%).

Blisko połowa nowo zarejestrowanych podmiotów powstała w sekcjach PKD: budownictwo (35,2% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów) i handel; naprawa pojazdów samochodowych (14,4%).

W omawianym miesiącu w województwie lubuskim z rejestru REGON wyrejestrowano 395 podmiotów, tj. 12,4 % mniej niż w lutym br.

Jedynie w czterech powiatach województwa lubuskiego odnotowano wzrost liczby wyrejestrowanych podmiotów w porównaniu z lutym br.: w powiecie krośnieńskim (o 54,5%), słubickim (o 21,1%), świebodzińskim (o 15,8%) oraz w Gorzowie Wlkp. (14,5%).

Najwięcej podmiotów wyrejestrowano w budownictwie (25,8% ogółu wyrejestrowanych podmiotów) i w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (24,6 %). 

Według stanu na koniec marca w rejestrze REGON było 12 889 podmiotów z zawieszoną działalnością tj. o 460 podmiotów więcej niż na koniec lutego br. (o 3,7%). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,9%).

Wśród sekcji PKD największy przyrost podmiotów z zawieszoną działalnością w stosunku do stanu notowanego na koniec lutego br. odnotowano w: edukacji (o 20,7%), pozostałej działalności usługowej (o11,8%), w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o11,4%), w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 6,6%), w działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią (o 6,3%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,8%).

RYNEK PRACY I WYNAGRODZENIA

Marcowe dane z sektora przedsiębiorstw w województwie lubuskim sygnalizują początek redukcji zatrudnienia oraz wygaszania wzrostu wynagrodzeń w obliczu sytuacji wynikającej z pandemii koronowirusa.

W marcu br. po raz pierwszy od stycznia 2014 r. odnotowano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 0,7%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 4541,70 zł, tj. zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,2%, było jednak wyższe niż przed rokiem o 5,1% (wobec wzrostu w marcu ub. roku o 5,2%).

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

Obecna sytuacja związana z ograniczeniami wywołanymi epidemią koronawirusa, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju negatywnie wpłynęła na wyniki produkcji sprzedanej przemysłu w województwie lubuskim.

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ogółem wyniosła 3257,7 mln zł (w cenach bieżących) i była o 7,8% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem o 0,4%.

W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 3,3% (wobec spadku w lutym br. o 0,4%).

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym był najgłębszy od lipca 2013 r., kiedy to produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 10,5%.

Spadek produkcji sprzedanej, w stosunku do marca 2019 r., odnotowano w 15 (spośród 30) działach przemysłu. Zmniejszenie sprzedaży zaobserwowano przede wszystkim w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 21,5%).

W produkcji mebli spadek wyniósł 17,2%, w produkcji wyrobów z metali 14,4%, metali 12,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 8,2%, maszyn i urządzeń 7,9%.

Można zauważyć, że największe spadki dotknęły rodzaje działalności o największym udziale w produkcji sprzedaj przemysłu, które stanowią lokomotywy wzrostu gospodarczego w województwie lubuskim, na co wpływ ma przerwanie płynności dostaw i spadek popytu zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

PRODUKCJA SPRZEDANA BUDOWNICTWA

Pandemia koronowirusa nie wpłynęła na wartość produkcji sprzedanej budownictwa oraz produkcji budowlano-montażowej. Niewątliwie wpłynął na to fakt, że przedsiębiorstwa budowlane nie zostały dotknięte administracyjnymi ograniczeniami, wstrzymaniem działalności spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronowirusa, jak również sprzyjająca tej działalności pogoda.

W marcu br. produkcja sprzedana budownictwa, zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane, w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wzrosła o 23,0% do 189,7 mln zł (w cenach bieżących). Przed rokiem w analogicznym okresie wzrost wyniósł 32,1%. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) wzrosła o 11,7% do 93,2 mln zł (przed rokiem wzrost wyniósł 11,3%).

RYNEK WEWNĘTRZNY

Skutki ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa wyraźnie zaznaczyły się w wynikach sprzedaży detalicznej. Po pięciu latach dynamicznego wzrostu w ujęciu rocznym w województwie lubuskim odnotowano spadek sprzedaży detalicznej.

W marcu br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 3,7% niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po wzroście notowanym przed rokiem o 15,6%). Spadek sprzedaży zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy wśród przedsiębiorstw handlujących farmaceutykami, kosmetykami i sprzętem ortopedycznym (o 36,2%). 

KONIUNKTURA GOSPODARCZA

Opinie formułowane przez jednostki mające swoją siedzibę na terenie województwa lubuskiego na temat koniunktury gospodarczej nie są optymistyczne.

Wyniki badania koniunktury gospodarczej wskazują, że nie ma branży odpornej na globalną pandemię koronawirusa. Ograniczenia administracyjne nałożone na działalność gospodarczą potęgują pesymistyczne opinie przedsiębiorców wszystkich badanych rodzajów działalności
na temat wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorstw m.in. w obszarze zmiany poziomu zamówień, jak również na dostępność pracowników oraz plany inwestycyjne.

W kwietniu br. 1 koniunktura oceniana jest najgorzej od początku prowadzenia badania we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2020 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/ oraz w opracowaniu sygnalnym Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2020 r., które zostanie opublikowane 30 kwietnia br.

Źródło: Urząd Statystyczny Zielona Góra

 

 

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry