Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Projekty zrealizowane

/30-06-2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego –projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej do roku 2022 będzie uczestniczyła w realizacji czterech projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których wspólnym celem jest zmodernizowanie i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie do oczekiwań rynku pracy w regionie.

 W ramach działań projektowych OPZL odpowiedzialna będzie za zorganizowanych blisko 1700 praktyk i staży zawodowych dla uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, w przedsiębiorstwach i u pracodawców, funkcjonujących na terenie czterech lubuskich Powiatów:

- Zielonogórskim ziemskim,

- Nowosolskim,

- Żarskim, 

- Wschowskim.

Zamysłem jest, aby uczniowie oraz nauczyciele, uzyskali dostęp do rzeczywistego środowiska pracy i dzięki temu mieli możliwość poznania nowoczesnych technik, technologii, systemów oraz kultur organizacyjnych funkcjonujących w firmach.

Celem staży dla uczniów jest przygotowanie przyszłych pracowników pod względem praktycznym do wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania pracodawców. Staże pomogą uczniom nabyć umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej ucznia oraz nabyć doświadczenia w środowisku pracy, zwiększając jego szanse na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich (w przypadku kontynuowania nauki. wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.

Celem udziału nauczycieli w stażach będzie podniesienie ich praktycznej wiedzy do nauczania w poszczególnych zawodach oraz dopasowanie ich umiejętności do oczekiwań pracodawców względem potencjalnych pracowników. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze środowiskiem pracy, nauczyciele będą mogli zaktualizować swoją wiedzę: poznają najnowsze/aktualnie stosowane techniki/rozwiązania, będą pracować na używanych w danym przedsiębiorstwie /u danego pracodawcy maszynach. Zdobytą wiedzę będą przekazywać uczniom.

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

 • pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
 • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
 • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
 • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
 • budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji),
 • odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty.

Założenia projetu w poszczególnych powiatach:


Powiat Nowosolski

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” zrealizowanych zostanie 600 praktyk/staży dla uczniów i 38 nauczycieli. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku.  

W rozbiciu na poszczególne lata:

 • 2017 – 133 uczniów, 14 nauczycieli,
 • 2018 – 138 uczniów, 10 nauczycieli,
 • 2019 – 122 uczniów, 8 nauczycieli,
 • 2020 – 121 uczniów, 3 nauczycieli,
 • 2021 – 86 uczniów, 3 nauczycieli.

Liderem projektu jest Powiat Nowosolski. Organizatorem praktyk/staży jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 

Staże realizowane będą w firmach na terenie województwa lubuskiego. Uczeń pójdzie na praktykę/staż zgodny z kierunkiem swojego kształcenia.

Praktyka/staż realizowana będzie w wymiarze:

 • Uczeń – minimum 150 godzin, a maksymalnie 300 godzin. Możliwe jest zrealizowanie praktyki/stażu ciągiem, bądź w rozbiciu po 150 godzin na dwa lata.
 • Nauczyciel – 40 godzin.

Przed każdą praktyką/stażem wspólnie z firmą i szkołą przygotujemy program praktyki/stażu. Opracujemy również harmonogram.

Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzyma portfolio i zaświadczenie o jego odbyciu. Stanowić będzie potwierdzenie nabytych umiejętności podczas dodatkowej aktywności ucznia.

W załączniku znajduje się deklaracja uczestnictwa do udziału w praktyce/stażu. Bardzo prosimy wypełnić dokument o nazwie „Deklaracja Uczestnika-powiat nowosolski”. Zachęcamy do jej wypełnienia i dostarczenia osobiście lub drogą pocztową do naszego oddziału w Nowej Soli. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.

INFORMACJE DLA FIRM

Założenia projektu przewidują sfinansowanie ze środków unijnych:

 • refundację kosztów stażu/praktyki (szkolenie BHP, badania lekarskie, odzież roboczą, materiały zmarnowane podczas odbywania praktyki/stażu);
 • refundację części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola OPIEKUNA stażysty/praktykanta, bądź dodatek.

Przedsiębiorstwa duże, które zdecydują się na udział w projekcie, obligatoryjne będą musiały wnieść wkład własny na poziomie min. 5% kosztów związanych z realizacją stażu lub praktyki. Natomiast w przypadku firm mikro i MŚP wniesienie wkładu własnego jest dobrowolne.  

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w projekcie, ponieważ wierzymy, że jego efekty mogą pomóc w rekrutacji nowych, dobrze przygotowanych pracowników oraz pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie firm, a poprzez to również poprawią ogólną sytuację gospodarczą w regionie.

Wstępne zainteresowanie firmy mogą Państwo zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego („Formularz zgłoszeniowy-powiat nowosolski”) i dostarczenie go do nowosolskiego biura OPZL.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania z Państwa strony, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie też spotkamy się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, celem przybliżenia zasad udziału w projekcie.

Osoby do kontaktu:

Patrycja Izydorek-Ilnicka - kom. 884 904 540, e-mail:

Adrianna Sasin – 68 411 44 22, e-mail:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – oddział Nowa Sól

ul. Inżynierska 8/28 (Park Interior)

67-100 Nowa Sól


Powiat Zielonogórski

W ramach projektu "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim" organizowane są praktyki i staże zawodowe dla UCZNIÓW (dodatkowe, nie związane z programem kształcenia) oraz NAUCZYCIELI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Łącznie przez 5 lat (w latach 2017-2021) przewidziano sfinansowanie z projektu 250 staży dla uczniów i 14 staży dla nauczycieli. Staże mogą być realizowane w systemie popołudniowym, weekendowym, w okresie ferii oraz wakacji.

Liderem projektu jest Powiat Zielonogórski.
Organizatorem praktyk/staży jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 

Staże dla NAUCZYCIELI będą realizowane w 2018 roku.

Dla UCZNIÓW:

 • 2017 r.: 60 staży/praktyk
 • 2018 r.: 60 staży/praktyk
 • 2019 r.: 50 staży/praktyk
 • 2020 r.: 50 staży/praktyk
 • 2021 r.: 30 staży/praktyk

Staże odbywać się będą na terenie województwa lubuskiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia szkoły. Uczniowie będą kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. Praktyki/staże dla uczniów będą trwały minimum 150h. Natomiast dla nauczycieli min. 40h.

Po zrealizowaniu 150 h stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł

Dla każdego ucznia przystępującego do stażu zostanie przygotowany indywidualny Program. Po ukończeniu stażu uczeń otrzyma Zaświadczenie o odbyciu stażu oraz Portfolio z opinią od pracodawcy.

INFORMACJE DLA FIRM

Założenia projektu przewidują sfinansowanie ze środków unijnych:

 • refundację kosztów stażu/praktyki dla przedsiębiorców (wszelkich wydatków związanych z organizacją i realizacją stażu/praktyki w przedsiębiorstwie (szkolenia BHB, stanowiskowe, badania lekarskie, odzież robocza, eksploatacja materiałów, itp.);
 • refundację części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola OPIEKUNA stażysty/praktykanta.

 Wstępne zainteresowanie mogą Państwo zgłaszać
na e-mail:
m.palys@opzl.pl 

Przedsiębiorstwa duże, które zdecydują się na udział w projekcie, obowiązkowo będą musiały wnieść wkład własny na poziomie min. 5% kosztów związanych z realizacją stażu lub praktyki, w kwocie uzależnionej od rzeczywiście poniesionych kosztów (w praktyce zrefundujemy 95% kosztów stażu). Natomiast w przypadku firm mikro i MŚP wniesienie wkładu własnego jest dobrowolne.  

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w projekcie, ponieważ wierzymy, że jego efekty mogą pomóc w rekrutacji nowych, dobrze przygotowanych pracowników oraz pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie firm, a poprzez to również poprawią ogólną sytuację gospodarczą w regionie.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania z Państwa strony, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie też spotkamy się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, celem przybliżenia zasad udziału w projekcie.

Osoba do kontaktu:
Milena Kempińska
tel. +48 68 327 18 81 / kom. +48 697 712 032 / e-mail:  

Biuro Organizatora:
Organizacja Pracodawców Ziemi LubuskiejBiuro Główne
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

 


Powiat Żarski

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” zrealizowanych zostanie 
660 praktyk/staży dla uczniów i 38 nauczycieli. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku

W rozbiciu na poszczególne lata:

 • 2017 – 165 uczniów, 10 nauczycieli,
 • 2018 – 165 uczniów, 10 nauczycieli,
 • 2019 – 165 uczniów, 10 nauczycieli,
 • 2020 – 100 uczniów,  8 nauczycieli,
 • 2021 – 50 uczniów
 • 2022 - 15 uczniów

Liderem projektu jest Powiat Żarski. Organizatorem praktyk/staży jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

Staże odbywać się będą na terenie województwa lubuskiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia szkoły. Uczniowie będą kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. Po zrealizowaniu 150 h stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł brutto. Staże mogą być realizowane w systemie popołudniowym, weekendowym, w okresie ferii oraz wakacji.

Praktyka/staż realizowana będzie w wymiarze:

 • Uczeń –  150 godzin.
 • Nauczyciel – 40 godzin.

Przed każdą praktyką/stażem wspólnie z firmą i szkołą przygotujemy program praktyki/stażu. Opracujemy również harmonogram. Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzyma portfolio i zaświadczenie o jego odbyciu. Stanowić będzie potwierdzenie nabytych umiejętności podczas dodatkowej aktywności ucznia. W załączniku znajduje się deklaracja uczestnictwa do udziału w praktyce/stażu. Bardzo prosimy wypełnić dokument o nazwie „Deklaracja Uczestnika-Powiat Żarski” (po pobrania poniżej). Zachęcamy do jej wypełnienia i dostarczenia osobiście lub drogą pocztową do naszego oddziału w Żarach. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.

 INFORMACJE DLA FIRM

 Założenia projektu przewidują sfinansowanie ze środków unijnych:

 • refundację kosztów stażu/praktyki (szkolenie BHP, badania lekarskie, odzież roboczą, materiały zużyte podczas odbywania praktyki/stażu);
 • refundację części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola OPIEKUNA stażysty/praktykanta, bądź dodatek.

Przedsiębiorstwa duże, które zdecydują się na udział w projekcie, obligatoryjne będą musiały wnieść wkład własny na poziomie min. 5% kosztów związanych z realizacją stażu lub praktyki. Natomiast w przypadku firm mikro i MŚP wniesienie wkładu własnego jest dobrowolne.  Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w projekcie, ponieważ wierzymy, że jego efekty mogą pomóc w rekrutacji nowych, dobrze przygotowanych pracowników oraz pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie firm, a poprzez to również poprawią ogólną sytuację gospodarczą w regionie. Wstępne zainteresowanie firmy mogą Państwo zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Formularz zgłoszeniowy - Powiat Żarski” (po pobrania poniżej) i dostarczenie do biura OPZL w Żarach.

 Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania z Państwa strony, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie też spotkamy się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, celem przybliżenia zasad udziału w projekcie.

Osoba do kontaktu:

 Joanna Małecka- kom. 697 712 733, e-mail: j.malecka@opzl.pl
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – oddział Żary
ul. Wrocławska 12/ pok. 19 (Wejście do Banku BZWBK), 68-200 Żary 

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej Lidera Projektu :  http://www.powiatzary.pl/PL/668/Modernizacja_ksztalcenia_zawodowego/


Powiat Wschowski

W ramach projektu "Modernizacja  kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim" organizowane są praktyki i staże zawodowe dla UCZNIÓW oraz NAUCZYCIELI I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, a w nim: Technikum (T IZS) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZSZ IZS).

Łącznie przez 5 lat (w latach 2017-2021) przewidziano sfinansowanie z projektu 160 staży dla uczniów i 7 staży dla nauczycieli. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022 roku.  

W rozbiciu na poszczególne lata:

 • 2017 – 38 uczniów, 2  nauczycieli,
 • 2018 – 35 uczniów, 2 nauczycieli,
 • 2019 – 40 uczniów, 2 nauczycieli,
 • 2020 – 23 uczniów, 1 nauczycieli,
 • 2021 – 24 uczniów,

Liderem projektu jest Powiat Wschowski.
Organizatorem praktyk/staży jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

Staże odbywać się będą na terenie województwa lubuskiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia szkoły. Uczniowie będą kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. 

Praktyka/staż realizowana będzie w wymiarze:

 • Uczeń –  150 godzin.
 • Nauczyciel – 40 godzin.

Przed każdą praktyką/stażem wspólnie z firmą i szkołą przygotujemy program praktyki/stażu. Opracujemy również harmonogram. Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzyma portfolio i zaświadczenie o jego odbyciu.

W załączniku znajduje się deklaracja uczestnictwa do udziału w praktyce/stażu. Bardzo prosimy wypełnić dokument o nazwie „Deklaracja Uczestnika-Powiat Wschowski” (w załączniku). Zachęcamy do jej wypełnienia i dostarczenia osobiście lub drogą pocztową do naszego oddziału we Wschowie. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.

Po zrealizowaniu 150 h stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł

INFORMACJE DLA FIRM

Założenia projektu przewidują sfinansowanie ze środków unijnych:

 • refundację kosztów stażu/praktyki (wszelkich wydatków związanych z organizacją i realizacją stażu/praktyki w przedsiębiorstwie tj. szkolenie BHP, badania lekarskie, odzież roboczą, materiały zużyte podczas odbywania praktyki/stażu);
 • refundację części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola OPIEKUNA stażysty/praktykanta. 

Przedsiębiorstwa duże, które zdecydują się na udział w projekcie, obligatoryjne będą musiały wnieść wkład własny na poziomie min. 5% kosztów związanych z realizacją stażu lub praktyki. Natomiast w przypadku firm mikro i MŚP wniesienie wkładu własnego jest dobrowolne.  

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w projekcie, ponieważ wierzymy, że jego efekty mogą pomóc w rekrutacji nowych, dobrze przygotowanych pracowników oraz pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie firm, a poprzez to również poprawią ogólną sytuację gospodarczą w regionie. 

Wstępne zainteresowanie firmy mogą Państwo zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Formularz zgłoszeniowy - Powiat Wschowski” ( w załączniku) i dostarczenie do biura OPZL we Wschowie. 

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania z Państwa strony, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie też spotkamy się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, celem przybliżenia zasad udziału w projekcie.

Osoba do kontaktu: 

Justyna Wierzbińska- kom. 884 782 630, e-mail: wschowa@opzl.pl
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – oddział Wschowa
ul. Kopernika 7 pok.nr.8 ,  67-400 Wschowa 

 

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry