Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Problematyka PRAWA PRACY jest dziedziną wymagającą szczegółowej znajomości wielu przepisów.

Dla osób, które rozpoczynają lub niedawno rozpoczęły pracę zajmując się tą dziedziną
w zakładzie pracy udział w jednodniowym seminarium omawiającym najczęściej ostatnie zmiany w danej dziedzinie – nie jest wystarczający. Pełny zakres wiedzy można uzyskać uczestnicząc
w 5-dniowym kompleksowym kursie, którego celem jest zdobycie, poszerzenie
i usystematyzowanie wiedzy  z zakresu prawa pracy.

KADRY i  PŁACE - kurs dla pracowników działów kadr i płac

PRAWO PRACY, DOKUMENTACJA KADROWA, CZAS PRACY, WYNAGRODZENIA

Termin:   18, 19, 22, 26, 27 października 2021r. godz. 9.30 - 14.30 (5 dni)

               ONLINE lub STACJONARNIE

Program:

PRAWO PRACY.

 

 1. Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe. Charakter prawny regulaminu pracy oraz regulaminu Wynagradzania. Jaki pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminów. Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania. Treść regulaminów.
 2. Stosunek pracy. Forma i treść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Ograniczenia dotyczące zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Kiedy limity dla umów na czas określony nie obowiązują. Gdzie znaleźć wzór umowy o pracę po zmianie rozporządzenia od 2019 r.?
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy – jakich błędów nie popełniać aby skutecznie i niewadliwie rozwiązać stosunek pracy. Co to jest domniemanie skutecznego doręczenia i jego ograniczenia w okresie epidemii SARS-COV-2.
 4. Zatrudnienie cywilnoprawne i jego podobieństwa do stosunku pracy w tym: minimalna stawka godzinowa w 2020 r. i 2021 r.; ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.;
  okres przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług; zakaz zrzeczenia się prawa do wynagradzania. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 5. Kto może być pracownikiem, w tym: pracownicy młodociani, zatrudnianie dzieci, pracownicy niepełnosprawni – stopnie niepełnosprawności, zmiany dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności związane z epidemią SARS-COV-2. Podstawowe, ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców.
  Kim jest pracownik delegowany.
 6. Obowiązki pracownika. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy.
  Dbałość o dobro zakładu pracy. Przestrzeganie tajemnicy informacji. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu oraz zmiany w tym zakresie w okresie epidemii SARS-COV-2.
 7. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, w tym badania profilaktyczne, szkolenia w dziedzinie
  bhp oraz zmiany w tym zakresie związane z epidemią SARS-COV-2.
 8. Odpowiedzialność w stosunku pracy. Badanie trzeźwości pracownika – najnowsze stanowiska urzędowe.
 9. Urlopy pracownicze. Prawo do urlopu. Wymiar urlopu. Plany urlopów. Urlop na żądanie. Jak prawidłowo udzielać urlopu. Urlop wypoczynkowy a choroba pracownika. Najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z marca 2020 r. w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.
  Kiedy prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?
  Urlop bezpłatny. Jak prawidłowo udzielać urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny a choroba pracownika.
  Zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych związane z epidemią SARS-COV-2.
 10. Praca zdalna:
 • czym jest praca zdalna;
 • różnice i podobieństwa do telepracy;
 • kto decyduje o powierzeniu telepracy;
 • wynagrodzenie w okresie wykonywania telepracy;
 • praca zdalna w okresie izolacji i w okresie kwarantanny;
 • kto zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • dokumentowanie czasu pracy podczas pracy zdalnej;
 •  prawa i obowiązki w zakresie bhp w okresie wykonywania pracy zdalnej;
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów.

 

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 

 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej od 2019 r. w świetle rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 2. Okres i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej..
 3. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
 4. Kiedy dokumentację pracowniczą przekazuje się pracownikowi. Warunki wydawania kopii dokumentacji pracowniczej.
 5. Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika po przerwie, a akta osobowe.
 6. Dokumentacja pracownicza, a przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
 7. Co zrobić z dokumentacją pracowniczą po zamknięciu firmy?
 8. Akta osobowe pracowników od 2019 r.:

a)     Ogólne zasady organizacji akt osobowych: podział na części, zasady numeracji, spis zawartości,

b)     Faza nawiązania stosunku pracy

 • badania profilaktyczne pracowników – rodzaje badań, terminy, wymagane dokumenty,
 • badania w okresie epidemii SARS-Cov-2
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • akie dokumenty powinien dostarczyć kandydat na pracownika, a czego wymagać od osoby już zatrudnionej?

c)     Trwający stosunek pracy

 • kiedy przekazać umowę o pracę, procedura podpisania umowy o pracę w przypadku pracowników młodocianych,
 • informacja o warunkach zatrudnienia,
 • zakres czynności – czy musi być sporządzony w formie pisemnej?
 • szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – kogo trzeba szkolić, jak często przeprowadzać szkolenia, jak dokumentować szkolenia, szkolenia w okresie epidemii SARS-Cov-2,
 • zapoznanie pracownika z regulaminami wewnątrzzakładowymi,
 • monitoring w miejscu pracy – kiedy można i jak skutecznie wprowadzić monitoring, jakie dokumenty należy sporządzić w związku z wprowadzeniem monitoringu,
 • ocena ryzyka zawodowego – dokumentacja zapoznania się z nią pracownika oraz dodatkowe wymogi w przypadku zatrudnienia pracowników młodocianych,
 • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopów i uprawnień związanych z rodzicielstwem (wybrane zagadnienia),
 • zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy,

d)     Zakończenie stosunku pracy

 • oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • zasady wydawania, prostowania lub uzupełniania świadectwa pracy,
 • dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – dokumentacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku
 • z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
 • zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • -kiedy należy przeprowadzić badania lekarskie po ustaniu stosunku pracy;

e)     Dokumentowanie kar porządkowych,

 1. Dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy – pojęcie, nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy, okres przechowywania. Czy rozkłady czasu pracy trzeba przechowywać?
 2. Dokumentacja pracy zdalnej w okresie epidemii SARS-Cov-2.
 3. Listy płac – zasady prowadzenia, okres przechowywania, tajemnica wynagrodzenia.
 4. Pracownicze plany kapitałowe (zasady ogólne, wybrane zagadnienia) – harmonogram po zmianach związanych z epidemią SARS-Cov-2, jakich przedsiębiorców dotyczą PPK, umowa
  o zarządzanie PPK, umowa o prowadzenie PPK, wpłaty dokonywane do PPK, wykroczenia
  z ustawy o PPK.
 5. Porozumienia zawierane w okresie epidemii SARS-Cov-2:
 • dot. warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • dot. wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy;
 • dot. stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę,
 •  dot. zawieszenia obowiązku: tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych.

CZAS PRACY

  

 1. Wybrane pojęcia:
 • ­praca zmianowa (kiedy jest dopuszczalna, jakie są korzyści z jej stosowania)
 • ­doba pracownicza (skutki powierzenia pracy w tej samej dobie pracowniczej)
 • ­wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania (powszechny, dla pracowników młodocianych – zmiany w definicji pracowników młodocianych), w tym obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19
 • ­okres rozliczeniowy czasu pracy (w tym procedura i uwarunkowania wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy).
 • Warunki polecenia i wykonywanie pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19.

  2.          Systemy czasu pracy (sposoby wprowadzania, cechy charakterystyczne systemów, typowe zastosowania poszczególnych systemów w zależności od rodzaju działalności, wpływ organizacji związkowych na ustalenie systemu czasu pracy). Jaki pracodawca może zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie epidemii?

  3.        Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego w związku z COVID-19 i jego równoważenie. Jaki pracodawca w okresie epidemii może polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę?

  4.        Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy – warunki udzielenia.

  5.        Nieobecność pracownika w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożnością sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

  6.        Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych. Jaki pracodawca może polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie epidemii?

  7.        Praca w porze nocnej oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania „pracowników pracujących w nocy”.

  8.        Dyżur: kiedy wliczać dyżur do czasu pracy, jak rekompensować czas dyżuru, dyżur a odpoczynek pracownika. Jaki pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę w okresie epidemii?

  9. Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy, w tym szczególne rozwiązania w związku z koronawirusem

  10.     Praca w niedziele i święta (z wyłączeniem handlu).
  11.     Podróże służbowe – jak rozumieć podróże typowe i nietypowe (kiedy zaliczyć czas podróży służbowej do czasu pracy?).
  12.     Ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r. (czym są dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, co musi obejmować ewidencja czasu pracy, jaki czas ma pracodawca żeby wdrożyć nowe wymagania dot. ewidencji czasu pracy, jak długo przechowywać ewidencję według nowych zasad).
  13.     Czas pracy a wykroczenia przeciwko prawom pracownika, w tym zmiany od 2019 r.
  14.     Szczególne regulacje dot. czasu pracy w placówkach handlowych. Zmiany dot. pracy w handlu w niedziele w okresie zagrożenia COVID-19.

Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy pracowników:

 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi (niepełnosprawni),
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani),
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

WYNAGRODZENIA

 1. Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika – orzecznictwo, stanowiska urzędowe.
 2. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Kwota obowiązująca; Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców.
 • Jakie składniki należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę - w tym pojęcie wynagrodzeń osobowych,
 • Dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie.
 • Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2021r.
 • Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w 2020 r. i 2021r. i w pierwszym kwartale 2021 roku. Wypłata młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a prawo do refundacji w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19.
 •  Minimalne wynagrodzenie w przedłużonym okresie rozliczeniowym czasu pracy a system wynagradzania miesięcznego i godzinowego.
 • Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy – COVID - 19

  3. Pojęcia premii regulaminowej, premii uznaniowej i nagrody – podstawowe różnice.

  4. Obowiązki związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej wynikające z prawa pracy.

  5. Ochrona wynagrodzenia.
 • Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia za pracę.
 • Forma wypłaty wynagrodzenia oraz możliwość wypłaty do rąk osoby upoważnionej.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia, w tym obowiązki formalne pracodawcy oraz odsetki od nieterminowej wypłaty.
 • Potrącenia z wynagrodzenia – nowe limity obowiązujące w 2019 r., kiedy potrzebna jest zgoda pracownika.
 • Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż.
 • informacja sygnalna - wybrane zagadnienia.
 • Zwiększenie od 16.05.2020 r. kwot wolnych od potrąceń w związku z SARS-CoV-2


  6. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a wynagrodzenie pracownika:
 • Harmonogram wejścia w życie ustawy,
 • Od jakiej wartości należy naliczyć wpłatę na PPK?
 • Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający,
 • Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający,
 • Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK w tym, kiedy wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%,
 •  Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
 •  Możliwość zmiany wysokości wpłat przez uczestnika PPK,
 • Sposób i termin potrącania z wynagrodzenia wpłat na PPK,
 •  W jakich przypadkach podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą nie finansować wpłaty podstawowej ani dodatkowej?
 • PPK a odpowiedzialność wykroczeniowa.
 • COVID-19 a zmiana terminów na podpisanie umowy o zarządzanie PPK oraz terminu na podpisanie umowy o prowadzenie PPK
 • umowy o prowadzenie PPK

  7. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz jak rozumieć normalne wynagrodzenie,
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – nowe stawki od  2019 r. i 2020r.
 • Kiedy dodatek za pracę w porze nocnej i pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem?
 • Dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych
 • Dodatek wyrównawczy – komu przysługuje, ustalanie wysokości,
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy,
 • Sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
 • w okresie wypowiedzenia – nowe brzmienie art. 362 Kodeksu pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 •  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zmiany od 2018 r.
 • Wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – wybrane zagadnienia.
 • Okresy pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – informacja sygnalna.
 • Odprawy: rentowa lub emerytalna, pośmiertna – ogólne zasady ustalania.
 • Odprawy pieniężne dla osób zatrudnionych w niektórych urzędach na podstawie stosunku pracy, objętych obowiązkiem zmniejszenia zatrudnienia z uwagi na negatywne skutki gospodarcze COVID-19
 • Koszty podróży służbowych – ogólne zasady rozliczania, możliwość dokonywania potrąceń z diet, wysokość ryczałtu za nocleg w podróży służbowej według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

  8. Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko pracownikom.
  9. Praktyczne przykłady obliczania różnych składników wynagrodzenia.
  10.  Konsultacje.

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry