Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Wydarzenia

Zielona GóraEuropejska Grupa Doradcza i Organizacja Pracodawców Ziemi LubuskiejTyp: Kurs
powiększ

Europejska Grupa Doradcza wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej 

ogłaszają nabór na Kurs

dla osób ubiegających się o licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego

Termin: początek kursu 24 kwietnia 2020 roku 

Miejsce: Sala konferencyjna - Hotel Ruben Zielona Góra

 

 

Cena kursu
2 590,00 zł netto/brutto (zwolnione z VAT) – koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby
                                            1 687,50 zł – koszt egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 
W cenie szkolenia:
- koszty przeprowadzenia zajęć,
- drukowane, oprawione materiały dydaktyczne,
- aktualna treść aktów prawnych na płycie CD,
- publikacje: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych,
- przerwy kawowe, obiad,
- imienny certyfikat ukończenia kursu.

Cel kursu:

 

Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską.

Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

 

W dniu 15 maja 2015 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Wprowadza ona nowe jakości do życia gospodarczego ukierunkowane na wsparcie firm, które są niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością oraz wskazuje nową instytucję – doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Korzyści:

 • Prowadzanie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów,
  • Najnowsze wersje aktów prawnych, których znajomość jest podstawą zdania egzaminu państwowego,
  • Repetytorium w formie przykładowych testów,
  • Wysoki poziom prowadzonego kursu,
  • Znaczny współczynnik zdawalności egzaminu państwowego.

 

Dla kogo:

 

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw.

Zapraszamy :

 • dyrektorów przedsiębiorstw
 • prezesów i członków zarządu firm i instytucji
 • pracowników administracji państwowej
 • właścicieli firm prywatnych
 • osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach
 • osoby zamierzające zdobyć zawód Doradcy restrukturyzacyjnego

 

Kto może zostać Doradcą restrukturyzacyjnym?

Licencja Doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, doradcy restrukturyzacyjnego. Może o nią ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy, przez co najmniej 3 lata zarządzała: przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (w tym także własnym- działalność gospodarcza) lub majątkiem upadłego przedsiębiorstwa;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Kadra

Uczestnicy kursu mają zapewnioną wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która skutecznie przygotuje słuchaczy kursu do zdania egzaminu państwowego.

Zajęcia prowadzą wyłącznie praktycy – sędziowie z różnych sądów upadłościowych w Polsce, doświadczeni doradcy restrukturyzacyjni, osoby zajmujące się w praktyce restrukturyzacją przedsiębiorstw, radcy prawni, członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, wykładowcy wyższych uczelni. Dzięki tak dobranej i zróżnicowanej kadrze, uczestnicy naszych kursów mają możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach w Polsce.

 

 

UWAGA – ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z UE 

 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia 2020r.

Szczegółowy PROGRAM, HARMONOGRAM ZJAZDÓW oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
znajdują się w załącznikach.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
Bernadetta Holak - nr tel. 609 758 770, e -mail: 
 

 

 

Dodatkowe informacje:

Jak można zostać Doradcą restrukturyzacyjnym?

Aby uzyskać licencję, oprócz odpowiedniego wykształcenia czy doświadczenia, należy przede wszystkim zdać egzamin państwowy, który przeprowadzany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Egzamin jest pisemny, składa się z dwóch części:

 • część pierwsza, to test jednokrotnego wyboru, zawierający 100 pytań gdzie każde zawiera po 3 propozycje odpowiedzi (A, B, C). Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt, co maksymalnie daje 100 punktów. Za pozytywny wynik części testowej uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 min.

Po godzinnej przerwie odbywa się:

 • część druga, to zadanie problemowe. Wykonanie zadania ocenia się w skali od 0 do 30 punktów. Za pozytywny wynik za wykonanie zadania problemowego uznaje się uzyskanie co najmniej 20 punktów. Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 min.

Ministerstwo Sprawiedliwości na każdy rok kalendarzowy ogłasza terminy egzaminu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33

 

We wniosku należy wskazać termin egzaminu, którego dotyczy wniosek oraz podać dane osobowe wnioskodawcy:
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 687,50 zł.

 

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem „Opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego”.

W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.

Licencję Doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

Opłata za złożenie wniosku o wydanie licencji wynosi 200,00 PLN.

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry