Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Projekty zrealizowane

/31-12-2013

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w partnerstwie z Regionem Zielonogórskim NSZZ Solidarność realizuje projekt pt.: ,,Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”. Jego celem jest upowszechnienie i wypromowanie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w regionie lubuskim.
 
Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wywodzi się z założeń zrównoważonego rozwoju. Jest to koncepcja zarządzania, która zakłada odpowiedzialność firm za wpływ jaki wywierają na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. Pomimo faktu, iż CSR obecna jest na forum Unii Europejskiej od ponad kilkunastu lat, jak również w Polsce podejmowane są liczne inicjatywy i działania na rzecz upowszechnienia jej założeń, to wśród wielu uczestników rynku pracy pracodawców i pracowników wiedza na jej temat jest wciąż niewielka. Województwo lubuskie jest jednym z uboższych pod względem prowadzonych inicjatyw w tym zakresie. Stąd pomysł na realizację projektu, którego idea świetnie wpisuje się w misje i działania partnerów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie idei CSR oraz świadomości korzyści jej stosowania wśród lubuskich przedsiębiorstw i pracowników. Projekt ma charakter informacyjno – promocyjny, przy czym głównymi adresatami działań są przedsiębiorcy i pracownicy. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie obszary na których skupia się CSR (ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz zasięg i charakter działań upowszechniających (reportaż filmowy, publikacje prasowe, konferencje i seminaria, konkurs dla przedsiębiorstw) realizacja projektu będzie miała wpływ na szeroko pojęte społeczeństwo.  

Ramy czasowe projektu: 01.11.2012 – 31.12.2013

Obszar działań: województwo lubuskie

Grupy docelowe:

 • właściciele firm i kadra zarządzająca przedsiębiorstw
 • pracownicy
 • szeroko rozumiane społeczeństwo

Planowane działania

 • Cykl publikacji dotyczących tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu w magazynie „Biznes Lubuski” oraz w dzienniku regionalnym „Gazeta Lubuska”
 • Katalog Dobrych Praktyk – publikacja zawierająca inspirujące przykłady przedsiębiorstw lubuskich stosujących CSR w praktyce gospodarczej
 • Konferencje regionalne: w Zielonej Górze - otwierająca projekt, w Gorzowie Wielkopolskim -  zamykająca projekt
 • Seminaria regionalne w Żarach, Wschowie, Nowej Soli, Świebodzinie, Gubinie, Kostrzynie nad Odrą, przybliżające ideę CSR od strony praktycznej z naciskiem na proces tworzenia i wdrażania strategii CSR w przedsiębiorstwach
 • Konkurs „Lubuski Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”, którego celem jest wyłonienie najskuteczniejszych przedsiębiorstw z województwa lubuskiego stosujących zasady CSR
 • Reportaż filmowy „CSR w biznesie – promocja dobrych praktyk lubuskich przedsiębiorstw” – materiał filmowy upowszechniający dobre praktyki CSR lubuskich przedsiębiorstw- laureatów Konkursu, inspirujący  w województwie lubuskim, do wdrażania działań CSR, ukazujący korzyści, szanse i zagrożenia

Najbliższe wydarzenia

 • czerwiec 2013 -II posiedzenie Kapituły Konkursu „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”
 • 31 sierpnia 2013 -Ostateczna ocena zgłoszeń przez członków Kapituły Konkursu „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”
 • Wrzesień 2013, Gorzów Wielkopolski -Seminarium regionalne „CSR w twojej firmie? To możliwe!”
 • Październik 2013-Kolejna wkładka tematyczna dotycząca idei CSR w magazynie „Biznes Lubuski”

Konkurs Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Konkurs to jedno z działań projektu „Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”, jego celem jest wyłonienie najlepszych, odpowiedzialnych społecznie firm lubuskich, w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo.

 

 Kto może zostać laureatem?

Powszechnie wiadomo, że podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest dążenie do osiągnięcia zysku ekonomicznego, bo bez tego firma nie jest w stanie istnieć i rozwijać się. Jednak żadna z nich nie działa w próżni. Każda podlega wpływom zewnętrznym, jak również sama wpływa na otoczenie w którym funkcjonuje, w stopniu zależnym przede wszystkim od skali i rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli przedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a trosce o korzyści finansowe towarzyszy również świadomość odpowiedzialności za wpływ wywierany na otoczeniu i podejmowane są działania wynikające z tej odpowiedzialności, wówczas mówimy o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przedsiębiorstwo, które dobrowolnie podejmuje działania przynoszące korzyści również otoczeniu, czyli wszystkim swoim interesariuszom: pracownikom, partnerom biznesowym, klientom, społeczności lokalnej, a przy tym pamięta o środowisku naturalnym, jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie.

Takich właśnie firm szukamy i takie chcielibyśmy uhonorować, a praktyki zgłoszone do naszego Konkursu upowszechnimy i pokażemy, że biznes myśli nie tylko o swoich korzyściach. Przeciwnie istnieje wiele firm, które realizując cel gospodarczy, równocześnie dba o otoczenie, co w dłuższej perspektywie przynosi korzyści także im samym, umacniając pozycję firm na rynku.

 

 Kto może zgłosić firmę do Konkursu?

Firmę do Konkursu zgłosić mogą zarówno osoby uprawnione do reprezentowania czyli prezes, właściciel, dyrektor, ale również pracownicy, organizacja pozarządowa, samorząd lokalny, lokalna społeczność czy też partner biznesowy, z którym firma współpracuje. Wystarczy wypełnić i złożyć u organizatorów Konkursu formularz zgłoszeniowy. Przed tym warto zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Dokumenty są dostępne poniżej w sekcji „pliki do pobrania”.

Warto podkreślić, że udział w konkursie jest dobrowolny, a organizatorzy nie pobierają od uczestników żadnych opłat.

 

 Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia i kiedy znane będą wyniki Konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2013 r. W ciągu 2 tygodni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, dokonana zostanie ocena formalna. Następnie Kapituła Konkursu przeprowadzi ocenę merytoryczną firm w dwóch etapach:

 •  do 14 czerwca 2013 r. przeprowadzona zostanie ocena złożonych formularzy,
 • do 31 sierpnia 2013 r. odbędą się konsultacje z przedstawicielami firm, które w pierwszym etapie uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Po zsumowaniu punktacji przyznanej w pierwszym i drugim etapie wyłonieni zostaną liderzy społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie lubuskim.Oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas gali będącej częścią konferencji kończącej projekt, w grudniu 2013 r.

Warto podkreślić, że każda firma zgłoszona do Konkursu, niezależnie od wyników oceny otrzyma certyfikat udziału w przedsięwzięciu, a zgłoszona przez nią praktyka jak i ona sama zostaną zaprezentowane w Katalogu Dobrych Praktyk – publikacji projektu wydanej w formie albumu.

 

Ramy czasowe  Konkursu w skrócie

 • 11.2012 r. - 12.2012 - powołanie Kapituły Konkursu
 • 21.2013 r.- rozpoczęcie Konkursu
 • 02.2013 r.- 05.2013 - nabór zgłoszeń do Konkursu
 • 06.2013 r.- 08.2013 - ocena zgłoszeń i wyłonienie liderów
 • 12.2013 r.- oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom podczas konferencji będącej zakończeniem projektu

 

 Kto oceni firmy?

Firmy oceni Kapituła Konkursu, której Członkowie reprezentują zarówno środowisko pracodawców jak i pracowników, a także samorządu lokalnego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz lubuskich instytucji publicznych, w ośmioosobowym składzie:

 • Sebastian Ciemnoczołowski, I Wiceprezes Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego,Burmistrz Kargowej
 • Zbigniew Gajewski, Przewodniczący Kapituły, Z-ca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, członek rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
 • Krzysztof Irek, Wiceprzewodniczący Kapituły, członek Zarządu OPZL, dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska
 • Maciej Jankowski, Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność
 •  Franciszek Grześkowiak, Okręgowy Inspektor Pracy
 •  Mariusz Kwiatkowski, dr hab., profesor UZ (Instytut Socjologii)
 • Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 •  Kazimierz Szymański, Główny Specjalista ds. Ochrony Konsumentów i Kontaktów z Mediami Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.

 

Według jakich kryteriów prowadzona będzie ocena?

Społeczna odpowiedzialność firm oceniana będzie w czterech aspektach:

- lokalny rynek pracy (m.in. organizacja pracy w firmie, relacje z pracownikami w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn)                                                                        

- środowisko naturalne (m.in. działania w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizowania skutków działalności)                    

- zaangażowanie społeczne (m.in. działalność na rzecz społeczności lokalnych, zaangażowanie w działalność społeczną)                                                                                       

- uczciwe praktyki rynkowe (m.in. relacje z kontrahentami, partnerami biznesowymi, klientami)

W każdym obszarze Członkowie Kapituły będą mogli przyznać od 1 do 8 punktów, które następnie zostaną przemnożone przez wagi punktowe, odpowiednio 3, 3, 2, i 2 dla wymienionych obszarów.  

 

Jakie korzyści płyną z udziału w Konkursie?

Zwycięskie firmy otrzymają symboliczne nagrody w postaci dyplomów i statuetek oraz możliwość posługiwania się logotypem Konkursu „Działam Odpowiedzialnie”.

Natomiast wymierne korzyści będą miały charakter marketingowy, związany z udziałem w reportażu filmowym „CSR w biznesie – promocja dobrych praktyk w województwie lubuskim”, oraz z prezentacją sylwetek firm i ich działań społecznie odpowiedzialnych w Katalogu Dobrych Praktyk, a także z obecnością na łamach lokalnych i regionalnych mediów m.in. dwumiesięcznika „Biznes Lubuski”, dziennika „Gazeta Lubuska”.

 

Biuro Konkursu

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Organizatora Konkursu:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
ul. M. Reja 6
65-076 Zielona Góra
tel./fax. 68 327 18 81
e-mail: biuro@opzl.pl

a także w biurze Współorganizatora:

Region Zielonogórski NSZZ Solidarność
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
tel./fax. 68 327 13 80
e-mail: region@solidarnosc.zgora.pl

 

UWAGA -niezbędne pliki do pobrania po kliknięciu: Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty można pobrać także z sekcji „pliki do pobrania”, która znajduje się poniżej.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                      

 

 

 

Patronaty medialne:

   

 

 


Zrealizowane wydarzenia i działania

 • 27 grudnia 2012 r. - publikacja tematyczna dotycząca idei CSR w dzienniku regionalnym „Gazeta Lubuska”
 • grudzień 2012 r.- publikacja tematyczna dotycząca idei CSR w magazynie „Biznes Lubuski”
 • 8 stycznia 2013 r., Zielona Góra - konferencja „ Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – zysk bez ryzyka” otwierająca projekt
 • 8 stycznia 2013 r., Zielona Góra - I posiedzenie Kapituły Konkursu „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”
 • 9 stycznia 2013 r., Żary - seminarium regionalne „CSR w twojej firmie? To możliwe!”
 • 21 lutego 2013 r., Zielona Góra - Konferencja prasowa otwierająca konkurs „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”
 • 21 lutego 2013 r. - publikacja tematyczna dotycząca idei CSR w dzienniku regionalnym „Gazeta Lubuska”
 • 21 lutego 2013 r. - rozpoczęcie Konkursu „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”
 • 26 marca 2013 r., Zielona Góra - seminarium regionalne „CSR w twojej firmie? To możliwe!”
 • 26 kwietnia 2013, Świebodzin -Seminarium regionalne „CSR w twojej firmie? To możliwe!”
 • 31 maja 2013 -Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”
 • 13 czerwca 2013 -Wkładka tematyczna dotycząca idei CSR w dzienniku regionalnym „Gazeta Lubuska”
 • 21 czerwca 2013, Kostrzyn nad Odrą -Seminarium regionalne „CSR w twojej firmie? To możliwe!”

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację reportażu filmowego promującego ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie reportażu filmowego promującego ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim, zawierającego relację ze wszystkich działań projektu „Działaj odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim” oraz prezentującego „sylwetki” firm nagrodzonych w konkursie „Lubuskie Perły CSR”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w sekcji "Pliki do pobrania".


Informacje i publikacje o tematyce CSR

Publikacje udostępnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

więcej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu znajdziesz tutaj.

Pozostałe publikacje

 Strony internetowe o tematyce CSR:

 


 

Jeśli w otoczeniu w którym żyjesz, pracujesz, prowadzisz firmę lub jakąkolwiek inną aktywność, istnieją firmy społecznie odpowiedzialne, traktujące fair swoich pracowników i partnerów biznesowych, dbające o środowisko naturalne i wspierające lokalną społeczność, skontaktuj się z nami. Chętnie opiszemy i przedstawimy ich działania jako inspirujący przykład dla innych. 

 

 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
ul. Reja 6,
65-076 Zielona Góra
tel./fax +48 68 327 18 81
www.csr.opzl.pl

 

 

Patronat medialny:

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry